مسابقه عکاسی فضای باز‎


در این گزارش نگاهی داریم به برخی از تصاویر شرکت کننده در هفتمین مسابقه عکاسی سالانه فضای باز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۱۱ بهمن ۱۳۹۶